Brief Introduction
Organizations
Tasks of CIATA
Care of Leaders
Leaders of CIATA
Friendly Intercourse
China International Corrosion Control Conference
Exchanging and Visiting
Consulting, Examining, and Training
Activities of Naming Zone Brand

  LEADERS OF CIATA


Honorary Chairman


SUN Fu-ling, Vice-president of the eighth and ninth national committee of CPPCC, honorary vice-president of the eighth ACFIC

Honorary Presidents


ZHANG Ding-hua, the former vice-president of All-China Federation of Trade Unions PAN Lian-sheng, the member of the eighth and ninth CPPCC, former vice minister of ministry of Chemical Industry

LI Shi-zhong, the member of CPPCC, former vice minister of ministry of Chemical Industry ZHANG Wen-ju, former vice minister of ministry of Land and Resources

KE Wei, member of the CAE, Institute of mental of the CAS HUANG Chun-e, vice general manager of CNPC

JIAO Li-ren, former vice minister of ministry of Petroleum XIE Zhong-yu, Chairman of the board of supervisor of SASAC

President


WANG Yin-hai, Secretary of the CPC of China National Chemical Corporation and general manage of China Haohua Chemical Industrial (Group) Corporation

Standing Vice President 


REN Zhen-duo, China Industry Anticorrosion Technology Association

Senior Consultants 


DONG De-qi  ZHU Yong-tao LIU Zuo-fan

JING Zhen-yuan FENG Chuan-feng MIAO Cheng-wu

Vice Presidents


XIN Ying-di HAN Ai-xing XU Qiu-tang LIU Yue AN Wei-jie ZHANG Ya-ding
LI Cai-ping LIU Xian-qiu HUANG Zhi-yong XIAO Shi-meng ZUO Yu ZHANG Jun-lin
WEI Wu-ji ZHANG Guo-zhong LI Yan-li SONG Guang-cheng LIU Yi-jiang CHEN Ya-ming
XU Qin-you WU Lie ZHU Feng WANG Zhen-zhou ZHANG Xin-chao LIU Zuo-zhen